телефон за контакт:  +359 876 494 199 от 10:00ч.-17:00ч.

Back To Top

Лични данни

1. Sportboutique.eu няма да събира лична информация за Вас чрез този сайт, освен ако Вие не я предоставите доброволно чрез попълване на електронни формуляри, изпращане на електронна поща или по друг начин.

2. Клиентът се съгласява, че предоставяйки каквито и да е свои лични или други данни на Sportboutique.eu, те могат да бъдат използвани от последният за всякакви законосъобразни цели, без да е необходимо Sportboutique.eu да иска съгласието на клиента за обработването им във всеки отделен случай.

3.  Клиентът няма право да прави публични декларации, изявления или друг вид публични разкрития относно поръчката без предварителното писмено съгласие на Sportboutique.eu.

4. Клиентът се съгласява да предостави на Sportboutique.eu неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Sportboutique.eu чрез или във връзка със сайта, назависимо дали е направил поръчка и осъществил сделка през сайта. Продавачът има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали.

5. С предоставянето на свои данни на Sportboutique.eu(включително и-мейл) клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват Sportboutique.eu или трети лица, които са партньори на Sportboutique.eu и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките, когато това е предвидето от конкретното законодателство, както и други дружества, с които Sportboutique.eu може да разработи общи програми за офертиране на стоките на пазара и др.

6. Клиентите носят отговорност за опазването на поверителността на тяхната парола и акаунт и са изцяло отговорни за всички действия, извършвани чрез техния акаунт или парола. Sportboutique.eu им препоръчва да се отписват от акаунта си в края на всяка сесия, натискайки бутона “Изход”.

7. Sportboutique.eu е вписано в Регистъра на администраторите на лични данни на Комисията за защита на личните данни. Вашите лични данни ще бъдат използвани от Sportboutique.eu за целта, за която са му предоставени, и няма бъдат разкривани на трети лица или обработвани допълнително по начин, несъвместим с тази цел, освен в предвидените в нормативен акт случаи.

8. Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящите се за него лични данни, обработвани от Sportboutique.eu, както и да иска коригиране на тези данни. Тези права могат да бъдат упражнени от Вас по установения от Закона за защита на личните данни ред, посредством изпращане на писмено заявление със съответното искане до Sportboutique.eu.